Dzisiaj jest: 16/1/2019
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO
Dodany 2018-05-24 10:06:03
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:
1.    Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 30, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2.    Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
-        pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawiskowska 30, 18-421 Piątnica Poduchowna,
lub
-     za pomocą poczty elektronicznej: iod@hexabank.pl.
3.    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe w Banku przetwarzane są w następujących celach:
1)    w celu realizacji zawartej umowy prowadzenia rachunku bankowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2)    w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)
o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4)    w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5)    w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.
o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6)    w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9)    w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów współpracujących, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
12) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.    Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, ul. Grzybowska 81, Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33, Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul M. C. Skłodowskiej 1, Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Starobojarska 15; Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. zo.o., ul. Modlińska 6 lok. 211, 03-216 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
w celu wykonywania czynności bankowych.
Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych
z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.
Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.
5.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego będą przetwarzane przez Administratora:
1)   dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2)   dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3)   dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)   prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)   prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)   prawo przenoszenia danych;
6)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Prawo do sprzeciwu.
1)   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
2)   Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
9.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celach określonym w pkt 3 powyżej, dla:
1)   rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank, a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla Pani/Pana będzie brak możliwości rozpatrzenia tego wniosku,
2)   zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla Pani/Pana będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy,
3)   świadczenia usług przez Bank, a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla Pani/Pana będzie brak świadczenia usług przez Bank,
4)   rozpatrzenia reklamacji lub skargi a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla Pani/Pana będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
5)   otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank,
a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla Pani/Pana będzie brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej,
a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
 
2019 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.