Dzisiaj jest: 15/12/2018
Faktoring
 Czym jest faktoring?

Faktoring jest sposobem na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania. 

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. Polega na nabywaniu, na podstawie cesji, przez firmę faktoringową (Faktora) niewymagalnych wierzytelności handlowych Klienta przysługujących mu od odbiorców. Usłudze tej może towarzyszyć przejęcie przez Faktora ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie należności (mówimy wtedy o tzw. faktoringu bez regresu lub inaczej pełnym).

W ramach usługi faktoringu na należności przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe dotychczas „zamrożone” w niezapłaconych fakturach, które wystawił swoim odbiorcom.

 

Podmioty faktoringu

W standardowej transakcji faktoringowej udział biorą trzy strony:

Klient (Faktorant) – przedsiębiorca podpisujący umowę z firmą faktoringową, zbywca wierzytelności, dostawca towarów lub usług.

Odbiorca (Kontrahent) – podmiot zobowiązany do dokonania płatności do firmy faktoringowej, odbiorca towarów lub usług.

Faktor – firma faktoringowa (bank, spółka) podpisująca umowę z Klientem, kupująca wierzytelności i zobowiązująca się do świadczenia na rzecz zbywcy tych wierzytelności określonych usług.

 

Zakres usług

Faktoring to nie tylko wypłata finansowania dla Klienta z tytułu faktur nabytych przez Faktora, ale kompleksowe usługi umożliwiające:

 • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową kontrahentów (dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z nabytymi wierzytelnościami),
 • monitoring portfela wierzytelności Klienta (monitorowanie terminów płatności i dochodzenie należności od kontrahentów),
 • przejęcie przez Faktora ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty przez kontrahenta (w faktoringu bez regresu lub inaczej pełnym).

 

Jak to działa? - schemat standardowej transakcji faktoringowej

 

Podstawowe rodzaje faktoringu

Podstawowym produktem faktoringowym jest faktoring bez przejęcia ryzyka (inaczej faktoring z regresem lub faktoring niepełny). Faktor nabywa i finansuje wierzytelności Klienta, ale nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorcy.

W faktoringu z przejęciem ryzyka (inaczej faktoring bez regresu lub pełny) Faktor wraz z cesją wierzytelności przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy lub opóźnienia w zapłacie. Jeśli kontrahent nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, wówczas Klient może skorzystać z ubezpieczenia transakcji handlowych.

 

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem, gdy:

 • firmie zależy na szybkim dostępie do środków finansowych za sprzedane na termin towary lub świadczone usługi (przyspieszenie spływu należności) i poprawie płynności finansowej,
 • firma prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, stosując terminy płatności faktur nawet do 180 dni,
 • firma posiada stałych odbiorców towarów lub usług i wysoki poziom należności,
 • firma boryka się z trudnościami w ściąganiu należności, dążąc do poprawy  terminowości regulowania należności przez swych kontrahentów,
 • firma chce zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności,
 • firma nie posiada wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy,
 • firma jest w fazie wzrostu, a szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
 • firma ma możliwość uzyskania rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów.

 
2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.