Dzisiaj jest: 17/1/2018
FATCA i EURO-FATCA
FATCA
·         Co to jest FATCA?
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Hexa Bank Spółdzielczy informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych! 

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.
 
·         Jaki jest cel FATCA?
Podstawowymi celami FATCA są:
1)zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2)umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3)ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.
·         Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polce?
Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa wchodzi w życie 1.12.2015 r.
·         Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?
Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.
·         Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?
W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

Hexa Bank Spółdzielczy w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
1)przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
2)przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
3)terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.
·         Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?
Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Hexa Banku Spółdzielczego to oświadczenie FATCA.
Oświadczenie dla Klienta indywidualnego do pobrania TUTAJ
Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego do pobrania TUTAJ
·         W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?
Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.
·         Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?
Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.
Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
·         Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?
W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Hexa Banku Spółdzielczego o takiej zmianie.
·         Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku (lista Oddziałów dostępna pod linkiem: http://hexabank.pl/onas/kontakt).


Informacja na temat statusu Hexa Banku Spółdzielczego w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Hexa Bank Spółdzielczy) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.
W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Hexa Banku Spółdzielczego oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na Hexa Bank Spółdzielczy na mocy Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Hexa Bank Spoldzielczy, GIIN - DJ0FW5.99999.SL.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).
Hexa Bank Spółdzielczy z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpocznie procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Hexa Banku Spółdzielczego, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Hexa Banku Spółdzielczym jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.
Niniejsza wiadomość odzwierciedla aktualny status Hexa Banku Spółdzielczego i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.
 
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA
 
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Hexa Bank Spółdzielczy.
W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 - link:  http://eur-lex.europa.eu
Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648.
Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Hexa Bank Spółdzielczy zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Hexa Bank Spółdzielczy będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.
Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Hexa Bank Spółdzielczy przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.
 
KONIECZNE DZIAŁANIA
Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:
Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.
 
W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Hexa Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.
 
2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.