Dzisiaj jest: 21/2/2018
Historia

Historia HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO sięga 1962 r., kiedy to w dniu  11 listopada odbyło się Zebranie Założycieli Spółdzielni pod nazwą „Kasa Spółdzielcza w Piątnicy”. Członkowie Założyciele podjęli uchwałę o założeniu Kasy, która rozpoczęła działalność. Wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą, która wybrała trzyosobowy Zarząd. W dniu 2 marca 1963 r. złożony został do Wydziału Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego w Łomży wniosek o rejestrację Statutu i Zarządu Kasy Spółdzielczej w Piątnicy. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Łomży z dnia 21 marca 1963 r. Kasa została wpisana do Rejestru. 17 kwietnia 1963 r. Zarząd Kasy wystąpił do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątnicy o przydział lokalu do prowadzenia działalności. Lokal ten nigdy nie został przydzielony, rozpoczęto natomiast starania o pozyskanie działki i budowę własnego budynku. W dniu 1 października 1968 r. w nowo wybudowanym własnym lokalu przy ul. Stawiskowskiej 38 (obecnie 30) rozpoczęła działalność „Kasa Spółdzielcza w Piątnicy”. Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 29 czerwca 1969 r. dokonało zmian w Statucie polegających m.in. na zmianie nazwy z „Kasy Spółdzielczej w Piątnicy” na „Bank Spółdzielczy w Piątnicy”.

Od 1 stycznia 1972 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Bank Spółdzielczy w Piątnicy obsługiwał wyłącznie teren Gminy Piątnica. Z dniem 1 lipca 1975 r. został utworzony Bank Gospodarki Żywnościowej, który był dla banków spółdzielczych centralą rewizyjną i finansową. W 1975 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy przyjmuje do obsługi dodatkowo część terytorium Gminy Rogienice, która ulega likwidacji. Zwiększa się stan zatrudnienia i następuje konieczność uruchomienia punktu kasowego Jednocześnie niezbędna okazuje się rozbudowa siedziby Banku. W latach 1977 – 79 budynek administracyjny Banku zostaje rozbudowany co istotnie wpłynęło na poprawę warunków pracy i obsługi klientów.

 W wyniku realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości – BGŻ przestaje być dla banków spółdzielczych jednostką nadrzędną. Bank Spółdzielczy w Piątnicy podpisał umowę o współpracy i współdziałaniu z BGŻ w dniu 31 maja 1990 r. Po 1990 r. następuje ożywiona działalność w zmienionych warunkach polityczno-gospodarczych. W 1990 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy odwiedza dwóch przedstawicieli Rabobanku z Holandii, oraz przedstawiciel Fundacji EWG z Niemiec. W 1991 r. Bank  (jako jedyny w północno-wschodniej części Polski) staje się  członkiem założycielem Związku Banków Polskich, a w 1992 r. członkiem założycielem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Dynamicznie wzrasta działalność kredytowa, zmienia się struktura klientów Banku z rolnictwa na rzecz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.

W nowych warunkach gospodarczych nie poradził sobie Bank Spółdzielczy w Wiźnie. Wiosną 1994 r. Zarząd tego banku w obliczu zagrożenia upadłością zwrócił się do Zarządu Banku Spółdzielczego w Piątnicy z prośbą o podjęcie decyzji o przejęciu. W dniu 26 października 1994 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Wiźnie, a 27 października 1994 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piątnicy – podjęły uchwały o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Wiźnie do Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Od 1 listopada 1994 r. w Wiźnie powstaje oddział piątnickiego Banku. W nowym Oddziale zostały poniesione istotne nakłady inwestycyjne w remont i modernizację budynku administracyjnego oraz sprzęt informatyczny.

Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej wprowadziła obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych, które posiadały fundusze własne niższe niż 5 mln ECU, w bankach regionalnych. Bank Spółdzielczy w Piątnicy funkcjonował w rejonie działania Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie, z którym 6 listopada 1999 r. podpisał „Tymczasową umowę zrzeszenia regionalnego”.

Z okazji 135 lecia Polskiej Spółdzielczości Bankowej Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej przyznał we wrześniu 1996 r. Bankowi Spółdzielczemu w Piątnicy statuetkę jako dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć Banku.

Uchwała Nr 9/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. Komisji Nadzoru Bankowego ustaliła konieczność posiadania funduszy własnych przez bank spółdzielczy, który może samodzielnie funkcjonować w wysokości 300 tys. ECU  Wymóg ten miał być spełniony do końca 1998 r. Powyższej konieczności nie spełnił sąsiadujący Bank Spółdzielczy w Stawiskach, który w dniu 15 listopada 1998 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli podjął uchwałę o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Piątnicy. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piątnicy podjęło również taką uchwałę w dniu 26 listopada 1998 r. Od dnia 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy  w Stawiskach stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.

W latach 2000-2002 została rozbudowana i zmodernizowana siedziba Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Modernizacji zostały poddane również siedziby Oddziałów w Stawiskach (2004 r.) i Wiźnie (2005 r.)

W latach 2005 – 2007 uruchomiono nowe placówki obsługi klienta w Łomży:  Filię przy ul. Ks. Anny 23 (2005 r.) oraz Punkty Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego (2006 r.) i przy ul. Ks. Janusza I 15 (2007 r.).

W czerwcu 2010 r. Bank Spółdzileczy w Piątnicy jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych w Polsce wyemitował obligacje, które następnie zostały wprowadzone na Rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

W dniu 16 maja 2011 r. Zebranie Przedstawicieli Banku dokonało zmian w Statucie na mocy których z dniem 1 lipca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy zmienił nazwę na HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY

Spółdzielczość bankowa w Stawiskach
Działalność bankową jako samodzielna Kasa Stefczyka rozpoczęto w 1928 r. W pomieszczeniu na piętrze klasztoru pracami Kasy kierował Zarząd w składzie Jan Kotowski – Kierownik Szkoły w Stawiskach, Józef Rent – lekarz weterynarii, Franciszek Puchalski – nauczyciel. W następnych latach Kasa zmieniała swoją siedzibę i stan organizacyjny. Po przerwie spowodowanej II wojną światową w latach 1945-49 kontynuowano działalność z okresu międzywojennego. W dniu 29 czerwca 1950 r. Walne Zgromadzenie przyjęło nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza w Stawiskach z odpowiedzialnością udziałami. Kasa działała na terenie gmin Stawiski i Grabowo oraz miasta Stawiski. Dominującym kierunkiem kredytowania były kredyty na kontraktacje płodów rolnych. W dniu 20 kwietnia 1958 r. Walne Zgromadzenie zmieniło Statut i nazwę na „Bank Spółdzielczy w Stawiskach”. Od 4 marca 1962 r. przekazano część obsługiwanego terenu nowopowstałej Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej w Grabowie. W 1968 r. rozpoczęto budowę własnego budynku, który oddano do użytku w październiku 1971 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Stawiskach staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.

Spółdzielczość bankowa w Wiźnie
Pod koniec II półrocza 1929 r. w księgach wieczystych Sądu Okręgowego w Łomży zapisano nową osobę prawną pod nazwą „Kasa Stefczyka spółdzielnia z odpowiedzialnością w Wiźnie”. Prezesem Zarządu był – Władysław Kłosowski, a Przewodniczącym Rady – Bolesław Stankiewicz . Kasa działała do II wojny światowej. W 1952 r. reaktywowano działalność pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza”. W 1956 r. GKS w Wiźnie została zlikwidowana, a obsługę przejęła Kasa Spółdzielcza w Jedwabnem. W dniu 31 lipca 1960 r. ponownie reaktywowano działalność pod nazwą „Kasa Spółdzielcza w Wiźnie”. W latach 1964-66 został wybudowany własny lokal, a w 1972 r. utworzony punkt kasowy na bazie Gminnej Spółdzielni. Z dniem 1 listopada 1994 r. Bank Spółdzielczy w Wiźnie staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.


 

2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.