Dzisiaj jest: 18/6/2018
Najczęściej zadawane pytania
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W przypadku nowych pytań zapraszamy do naszych placówek, gdzie pracownicy udzielą Państwu szczegółowych informacji.
 
 • WYJAŚNIENIE NAZWY HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
Pierwszy człon nazwy Hexa Bank Spółdzielczy wywodzi się od słowa heksagon, znaczącego tyle co sześciokąt. To właśnie kształt heksagonu ma silną konotację emocjonalną, bowiem hexagon to naturalny kształt, krystaliczna czysta forma, daje wrażenie stabilności i siły. Jednoznacznie kojarzony jest z plastrem miodu, a poprzez pszczoły z pracowitością, wytrwałością i zaradnością. Kształt hexagonu pokazuje także wiele kierunków rozwoju oraz daje pole do wspólnego działania. Hexa kojarzy się z cyfrą 6 czyli z najwyższą oceną.
Logotyp Banku nawiązuje do hexagonu, a poprzez załamanie jednego z ramion tworzy kontur Polski. Dodatkowo poprzez użycie biało-czerwonych barw jest jednoznacznie kojarzony z polskością, z czysto polski kapitałem oraz nawiązuje do logotypu Grupy BPS, w której funkcjonuje nasz Bank.
Przyjęte hasło firmowe „otwieramy możliwości” odnosi się do otwartego kształtu hexagonu, sygnalizuje nasze otwarcie na klientów oraz odkrywanie nowych możliwości działania przy współpracy z Hexa Bankiem Spółdzielczym.
Wszystkie te elementy tworzą spójną całość ze strategią rozwoju Banku i będą w znacznej mierze stanowiły o jego przyszłości.
 
 • JAK MOGĘ ZASTRZEC SWOJĄ KARTĘ?
 '     
 
Karty debetowe                                  
 
 
 
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50.
Dodatkowo posiadacze kart Visa, którzy utracą swój kartę mogą ją zablokować dzwoniąc pod 828 828 828. System Zastrzegania Kart działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Infolinia jest wyposażona w technologię automatycznego rozpoznawania głosu, który pozwala posiadaczom kart na głosowe wybranie banku. Po wypowiedzeniu nazwy „Hexa Bank Spółdzielczy” lub „bank spółdzielczy”, a następnie potwierdzeniu wyboru banku - hasło TAK lub NIE - w przypadku niewłaściwego rozpoznania, system dokona przekierowania rozmowy
 
 
 
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty własnej Hexa Banku Spółdzielczego dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Hexa Banku Spółdzielczego - w dni robocze, w godzinach pracy poszczególnych placówek.
 
 • JAKI JEST KOD SWIFT HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO NIEZBĘDNY DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH?
Kod SWIFT Hexa Banku Spółdzielczego to: POLUPLPR
 
 • CZY MOŻNA OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA DOŁADOWANIE ONLINE TELEFONU KOMÓRKOWEGO?
Chcąc uzyskać fakturę za doładowanie należy jednorazowo zarejestrować swoje dane na stronie www.zasilenia.faktura.pl podając numer doładowanego telefonu. Może otrzymać e-fakturę bądź fakturę tradycyjną wysłaną na adres mailowy podany przy rejestracji danych w ciągu maksymalnie 24h. Faktura będzie wystawiona automatycznie po każdym dokonanym zasileniu.
 
 • CO SIĘ STANIE Z NASZYMI PIENIĘDZMI ZGROMADZONYMI NA KONTACH BANKOWYCH PO NASZEJ ŚMIERCI?
Każdy posiadacz rachunku, może udzielić pełnomocnictwa do swojego rachunku dowolnie wybranej przez siebie osobie. Może ona korzystać z rachunku, dokonywać wpłat i wypłat, ale tylko wyłącznie do momentu śmierci mocodawcy, gdyż z chwilą śmierci pełnomocnictwo wygasa. Po śmierci posiadacza rachunku może nastąpić wypłata środków jedynie na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie to uzyskuje się na skutek przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie) lub poświadczenie dziedziczenia (sporządzane przez notariusza na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego). Wypłata na rzecz każdego ze spadkobierców następuje w proporcji właściwej do nabytego udziału spadkowego.
Jeżeli posiadacz rachunku chce obdarować tylko wybranych przez siebie członków rodziny może złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci. W dyspozycji może wskazać jedynie: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo.
Liczba wydanych dyspozycji jest nieograniczona, dodatkowo można dokonać podziału wg własnego uznania np. ½ żonie, ¼ dziecku a pozostałą kwotę np. matce.
Suma wypłaconych w ten sposób pieniędzy jest ograniczona ustawowo (w bankach dozwolona kwota wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku).
Po śmierci posiadacza rachunku instytucje finansowe mogą również wypłacić koszty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów w związku z pogrzebem. Osoba ta nie musi być spadkobiercą zmarłego.
 
 • JAKĄ LOKATĘ WYBRAĆ - Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM CZY STAŁYM?
Wybór lokaty wiąże się z dylematem czy zdecydować się na stałą czy zmienną stopę procentową.
Oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały okres lokaty. Klient z góry wie ile otrzyma odsetek. W przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu stopa procentowa może się zmienić w zależności od sytuacji rynkowej. Może to być zmiana zarówno na korzyść jak i niekorzyść klienta. Lokaty o stałym oprocentowaniu warto zakładać w perspektywie obniżek stóp procentowych (obserwując sytuację rynkową). Jeżeli spodziewamy się wzrostu stóp procentowych lepiej wybrać oprocentowanie zmienne.
 
 • W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZESŁAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE Z INNEGO BANKU (BEZ PRZEWOŻENIA GOTÓWKI) W CELU ZAŁOŻENIA LOKATY W HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZYM?
Środki pieniężne prosimy przesłać przelewem na rachunek przejściowy wskazany przez pracownika wybranej przez Klienta Placówki Banku. Na dokumencie przelewu należy wypełnić następujące dane: Zleceniodawca - Imię i nazwisko, adres, Kwota lokaty oraz Tytuł przelewu - Założenie lokaty np. Wystrzałowa, Profit, Profit BIS, Studniówka, Na szóstkę, Standard 3m oproc. stałe itp. Dokładne informacje o rodzajach lokat proponowanych Klientom przez Bank można znaleźć na stronie internetowej www.hexabank.pl.
Po otrzymaniu przekazanych w formie przelewu środków pieniężnych, pracownik Hexa Banku Spółdzielczego niezwłocznie zakłada właściwą lokatę w systemie ewidencyjno-księgowym Banku, sporządza umowę lokaty, potwierdzenie jej otwarcie i zaprasza do wybranej przez Klienta placówki, celem finalizacji transakcji tj. podpisania przygotowanej uprzednio przez Bank umowy lokaty i otrzymania dokumentu potwierdzenia jej założenia.
 
 • CZY PIENIĄDZE NA LOKACIE SĄ BEZPIECZNE?
Lokata bankowa należy do bezpiecznych sposobów deponowania oszczędności. Zakładając lokatę masz pewność, że otrzymasz z powrotem nie tylko to co wpłaciłeś, ale również naliczone odsetki.
Ponadto tego typu wkłady są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie problemów Banku wypłaca środki do równowartości 100.000 euro.
 
 • CO TO JEST BIK?
?Biuro Informacji Kredytowej SA jest instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.
Produktem BIK jest raport kredytowy, który stanowi niejako obraz zobowiązań Klienta. Informacje w nim zawarte pozwalają ocenić stopień ryzyka związanego z przyznaniem Klientowi kredytu. Przekazywane w raporcie BIK dane dotyczą wszystkich kredytów udzielanych Klientowi, niezależnie od terminowości ich spłaty. Informujemy, że nie jest to rejestr nierzetelnych Klientów, choć w przypadku opóźnień w spłacie zaciągniętych przez Klienta kredytów i pożyczek, informacja taka również znajdzie się w jego raporcie kredytowym BIK. Należy zatem pamiętać, iż pozytywna historia kredytowa Klienta tworzona jest dzięki terminowej spłacie posiadanych zobowiązań.
Dane Klienta trafiają do BIK w momencie złożenia w danym Banku lub SKOK-u  zapytania o kredyt, wniosku kredytowego oraz po udzieleniu kredytu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.bik.pl/
 
 • JAKIE SĄ GODZINY SESJI PRZYCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH?
 
 • CZY MOŻNA SPŁACIĆ KREDYT PRZED TERMINEM?
Klient Hexa Banku Spółdzielczego może dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu
w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym Banku. W związku z całkowitą lub częściową spłatą kredytu nie ponosi żadnych kosztów.
 
 • CZY HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY UDZIELA KREDYTÓW W WALUTACH?
Udzielamy kredytów w polskich złotych – co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przewalutowania.
 
 • JAKIE ŹRÓDŁA DOCHODU SĄ UZNAWANE PRZEZ HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH I MIESZKANIOWYCH?
Hexa Bank Spółdzielczy przy tego rodzaju produktach kredytowych akceptuje następujące źródła dochodu: umowę o pracę i kontrakt menedżerski, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykonywania wolnego zawodu, emeryturę, zasiłek przedemerytalny, rentę inwalidzką, rentę rodzinną po zmarłym małżonku, rentę strukturalną, umowy cywilno-prawne oraz umowy najmu/dzierżawy, dywidendę i odsetki z tytułu posiadanych aktywów finansowych.  
 
2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.