Dzisiaj jest: 23/9/2018
Kredyty Preferencyjne
Kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od oprocentowania pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.
Hexa Bank Spółdzielczy oferuje pełną gamę preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz klęskowych. W zależności od przeznaczenia środków, dostępne są następujące rodzaje kredytów:
 
Linii RR
Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.
Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z linii kredytowej RR, zyskujesz:
·       możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
·       wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
o   gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
o   działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł
·       długi okres kredytowania – do 15 lat
·       okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linii Z
Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.
Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup użytków rolnych z linii kredytowej Z, zyskujesz:
·       możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej
·       wysoką kwotę kredytu, stanowiącą 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
·       długi okres kredytowania – do 15 lat
·       okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linii PR
Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności przetwórczej oraz na udział w transformacji własnościowej sektora przetwórstwa rolnego.
Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z linii kredytowej PR, zyskujesz:
·       możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów
·       wysoką kwotę kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł lub na zakup akcji/udziałów – 80% ich wartości, w zależności od nabywcy do 5 mln zł lub 4 mln zł
·       długi okres kredytowania – do 15 lat
·       okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.
 
Linii K01
Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:
·       możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
·       wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
o   gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
o   działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
·       okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
·       okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linii K02
Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:
·       możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
·       wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
o   gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
o   działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
·       okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
·       okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linii DK01
Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla dużych przedsiębiorstw.
Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK01, zyskujesz:
·       możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
·       wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
o   gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
o   działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
·       długi okres kredytowania – do 15 lat
·       okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linii DK02
Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.
Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:
·       możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
·       wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
o   gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
o   działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
·       okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
·       okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
·       terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
·       atrakcyjne oprocentowanie
 
Linia KO
Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producentów rolnych
·       pomoc producentom rolnym, oczekującym na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 roku, w finansowaniu kosztów prowadzenia produkcji rolnej w 2016 roku
·       ograniczona do minimum ilość przedkładanych dokumentów w Banku
·       kwota kredytu określana indywidualnie na podstawie zaświadczenia otrzymanego przez producenta rolnego od kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok i odpowiadająca wysokości posiadanego przez producenta rolnego wolnego limitu pomocy de minimis
·       uproszczona ocena zdolności kredytowej
·       maksymalny okres kredytowania do dnia 14.07.2016 roku
·       spłata kredytu z dopłat bezpośrednich za 2015 rok otrzymanych przez producenta rolnego z ARiMR na celowy rachunek pomocniczy utworzony w Banku
·       oprocentowanie kredytu płatne przez ARiMR w wysokości WIBOR 3M+2,5%, gdy Kredytobiorca:
o   spełnia warunki określone w Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych
o   prowadzi w 2016 roku produkcję rolną
·       możliwość skorzystania z prolongat spłaty kredytu bądź wydłużenia okresu kredytowania, z zachowaniem całkowitej spłaty kredytu do dnia 14.07.2016 roku
 
 
KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR
Lp.
Rodzaj kredytu
Oprocentowanie
kredytu***
Płatne przez Kredytobiorcę
%
1
Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania
 
1.1
inwestycyjny
 
1.1.1
Linie: RR, Z, PR
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,67 oprocentowania, nie mniej niż 3,0%
1.2
klęskowy z linii
 
1.2.1
inwestycyjny K01
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,67 oprocentowania, nie mniej niż 3,0%
1.2.2
obrotowy K02
 
1.2.2.1
w przypadku ubezpieczenia 50% upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,5 oprocentowania, nie mniej niż 1,5%
1.2.2.2
w przypadku braku ubezpieczenia opisanego powyżej
WIBOR 3M + marża 2,5%
(WIBOR 3M +2,5)-1/2 (oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie gdzie wystąpiło ubezpieczenie 50% upraw lub zwierząt gospodarskich)
1.3
Linie kredytowe dla dużych przedsiębiorstw
 
1.3.1
inwestycyjny DK01
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,67 oprocentowania, nie mniej niż 3,0%
1.3.2
obrotowy DK02
 
1.3.2.1
w przypadku ubezpieczenia 50 % upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,5 oprocentowania, nie mniej niż 1,5%
1.3.2.2
w przypadku braku ubezpieczenia opisanego powyżej
WIBOR 3M + marża 2,5%
(WIBOR 3M +2,5)-1/2 (oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie gdzie wystąpiło ubezpieczenie 50% upraw lub zwierząt gospodarskich)
1.4
obrotowy K0 udzielany od 14.03.2016r do 30.06.2016
WIBOR 3M + marża 2,5%
0,0%
 
 
 
Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów
 
2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.