Historia HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO sięga 1962 r., kiedy to w dniu  11 listopada odbyło się Zebranie Założycieli Spółdzielni pod nazwą „Kasa Spółdzielcza w Piątnicy”. Członkowie Założyciele podjęli uchwałę o założeniu Kasy, która rozpoczęła działalność. Wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą, która wybrała trzyosobowy Zarząd.

W dniu 2 marca 1963 r. złożony został do Wydziału Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego w Łomży wniosek o rejestrację Statutu i Zarządu Kasy Spółdzielczej w Piątnicy. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Łomży z dnia 21 marca 1963 r. Kasa została wpisana do Rejestru. 17 kwietnia 1963 r. Zarząd Kasy wystąpił do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątnicy o przydział lokalu do prowadzenia działalności. Lokal ten nigdy nie został przydzielony, rozpoczęto natomiast starania o pozyskanie działki i budowę własnego budynku. W dniu 1 października 1968 r. w nowo wybudowanym własnym lokalu przy ul. Stawiskowskiej 38 (obecnie 30) rozpoczęła działalność „Kasa Spółdzielcza w Piątnicy”. Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 29 czerwca 1969 r. dokonało zmian w Statucie polegających m.in. na zmianie nazwy z „Kasy Spółdzielczej w Piątnicy” na „Bank Spółdzielczy w Piątnicy”.

Od 1 stycznia 1972 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Bank Spółdzielczy w Piątnicy obsługiwał wyłącznie teren Gminy Piątnica. Z dniem 1 lipca 1975 r. został utworzony Bank Gospodarki Żywnościowej, który był dla banków spółdzielczych centralą rewizyjną i finansową. W 1975 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy przyjmuje do obsługi dodatkowo część terytorium Gminy Rogienice, która ulega likwidacji. Zwiększa się stan zatrudnienia i następuje konieczność uruchomienia punktu kasowego Jednocześnie niezbędna okazuje się rozbudowa siedziby Banku. W latach 1977 – 79 budynek administracyjny Banku zostaje rozbudowany co istotnie wpłynęło na poprawę warunków pracy i obsługi klientów.

 W wyniku realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości – BGŻ przestaje być dla banków spółdzielczych jednostką nadrzędną. Bank Spółdzielczy w Piątnicy podpisał umowę o współpracy i współdziałaniu z BGŻ w dniu 31 maja 1990 r. Po 1990 r. następuje ożywiona działalność w zmienionych warunkach polityczno-gospodarczych. W 1990 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy odwiedza dwóch przedstawicieli Rabobanku z Holandii, oraz przedstawiciel Fundacji EWG z Niemiec. W 1991 r. Bank  (jako jedyny w północno-wschodniej części Polski) staje się  członkiem założycielem Związku Banków Polskich, a w 1992 r. członkiem założycielem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Dynamicznie wzrasta działalność kredytowa, zmienia się struktura klientów Banku z rolnictwa na rzecz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.

W nowych warunkach gospodarczych nie poradził sobie Bank Spółdzielczy w Wiźnie. Wiosną 1994 r. Zarząd tego banku w obliczu zagrożenia upadłością zwrócił się do Zarządu Banku Spółdzielczego w Piątnicy z prośbą o podjęcie decyzji o przejęciu. W dniu 26 października 1994 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Wiźnie, a 27 października 1994 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piątnicy – podjęły uchwały o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Wiźnie do Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Od 1 listopada 1994 r. w Wiźnie powstaje oddział piątnickiego Banku. W nowym Oddziale zostały poniesione istotne nakłady inwestycyjne w remont i modernizację budynku administracyjnego oraz sprzęt informatyczny.

Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej wprowadziła obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych, które posiadały fundusze własne niższe niż 5 mln ECU, w bankach regionalnych. Bank Spółdzielczy w Piątnicy funkcjonował w rejonie działania Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie, z którym 6 listopada 1999 r. podpisał „Tymczasową umowę zrzeszenia regionalnego”.

Z okazji 135 lecia Polskiej Spółdzielczości Bankowej Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej przyznał we wrześniu 1996 r. Bankowi Spółdzielczemu w Piątnicy statuetkę jako dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć Banku.

Uchwała Nr 9/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. Komisji Nadzoru Bankowego ustaliła konieczność posiadania funduszy własnych przez bank spółdzielczy, który może samodzielnie funkcjonować w wysokości 300 tys. ECU  Wymóg ten miał być spełniony do końca 1998 r. Powyższej konieczności nie spełnił sąsiadujący Bank Spółdzielczy w Stawiskach, który w dniu 15 listopada 1998 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli podjął uchwałę o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Piątnicy. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piątnicy podjęło również taką uchwałę w dniu 26 listopada 1998 r. Od dnia 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy  w Stawiskach stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.

W latach 2000-2002 została rozbudowana i zmodernizowana siedziba Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Modernizacji zostały poddane również siedziby Oddziałów w Stawiskach (2004 r.) i Wiźnie (2005 r.)

W latach 2005 – 2007 uruchomiono nowe placówki obsługi klienta w Łomży:  Filię przy ul. Ks. Anny 23 (2005 r.) oraz Punkty Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego (2006 r.) i przy ul. Ks. Janusza I 15 (2007 r.).

W czerwcu 2010 r. Bank Spółdzileczy w Piątnicy jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych w Polsce wyemitował obligacje, które następnie zostały wprowadzone na Rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

W dniu 16 maja 2011 r. Zebranie Przedstawicieli Banku dokonało zmian w Statucie na mocy których z dniem 1 lipca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Piątnicy zmienił nazwę na HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY.

8 lipca 2011 r. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, w XII edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” przyznał wyróżnienie Hexa Bankowi Spółdzielczemu, w grupie bilansowej od 100 do 200 mln PLN. Kolejne wyróżnienie, na podstawie analizy osiągniętych wyników finansowych za 2010 r., Bank otrzymał w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy A.D. 2010” organizowanym wewnątrz Zrzeszenia BPS.

Potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju banku oraz hasła „otwieramy możliwości” było otwarcie w kwietniu 2012 r. Oddziału w Łomży. Placówka została wyposażona m.in. w bankomat z funkcją wpłatomatu oraz recyklery kasjerskie usprawniające obrót gotówkowy. Następnym krokiem, będącym efektem racjonalizacji zarządzania siecią placówek była likwidacja II Punktu Obsługi Klienta w Łomży, znajdującego się przy ul. Ks. Janusza 15. Punkt funkcjonował do 31.05.2012 r.

Efektywność Hexa Banku Spółdzielczego została zauważona przez miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze". Redakcja przygotowała ranking w oparciu o badania uzyskanej w 2011 r. wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego 574 banków działających na koniec 2011 r. w Grupie BPS, w Spółdzielczej Grupie Bankowej oraz poza strukturami zrzeszeń (Krakowski Bank Spółdzielczy). Uwzględniając szczegółowe kryteria efektywności, Hexa Bank Spółdzielczy w swojej grupie wyróżnił się pod względem wzrostu sumy bilansowej oraz przyrostu depozytów. Kolejną nagrodę Hexa Bank Spółdzielczy otrzymał w ramach konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A.” uzyskując tytuł Lidera Zrzeszenia 2011. To powtórne znaczące wyróżnienie dla Banku, które motywowało do dalszego rozwoju i konsekwentnej realizacji przyświecającego hasła „otwieramy możliwości”.

Chęć dalszego budowania i umacniania pozycji Banku przyniosła decyzję o otwarciu pierwszego Oddziału Hexa Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Otwarcie nowoczesnego lokalu przy ul. Grochowej 2 nastąpiło w lutym 2013 roku.

23 maja 2013 Prezes Hexa Banku Spółdzielczego Piotr Kaczyński podczas uroczystej ceremonii odebrał statuetkę SUPERFIRMY 2013 oraz wyróżnienie za działalność na rzecz lokalnej społeczności. Ranking SUPERFIRMY to jedyny konkurs w Polsce dla firm odpowiedzialnych społecznie prowadzony na poziomie województwa. Tytuł przyznawany jest firmom prowadzonym z zasadami poszanowania lokalnych społeczności, szacunku dla pracowników, rozwoju kompetencji kadry czy dbania o szeroko pojęte środowisko. Coroczny ranking organizowała Gazeta Współczesna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Otrzymana nagroda, to potwierdzenie, że społeczna odpowiedzialność od początku istnienia banku spółdzielczego jest wpisana w filozofię działania i codzienną praktykę, a hasło przewodnie Hexa Banku „otwieramy możliwości” realizowane jest nie tylko w kontekście biznesowym, ale przede wszystkim w wymiarze społecznym.
W czerwcu 2013 r., podczas obchodów corocznego Święta Bankowości Spółdzielczej, nastąpiło ogłoszenie wyników kolejnej edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” oraz „Bank Spółdzielczy Wiarygodny Doradca Finansowy”. W obu kategoriach Hexa Bank Spółdzielczy zdobył zaszczytne I miejsce. Wygrana w tym konkursie była tym bardziej znacząca, że wpływ na jego wyniki miały ankiety i rekomendacje Klientów Banku, co świadczy o zaufaniu i dobrych relacjach opartych na partnerstwie biznesowym oraz czysto ludzkim.

Jesień 2013 i 2014 to rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A.”. Analiza osiągniętych wyników finansowych, odpowiednio za 2012 i 2013 rok przyniosła kolejne wyróżnienia przyznane przez kapitułę dla Hexa Banku Spółdzielczego. Dodatkowo w 2014 roku Bank otrzymał kolejną gratyfikację w rankingu Gazety Współczesnej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku „SUPERFIRMY 2014”.

17 czerwca 2015 r. w Warszawie odbył się finał najstarszego plebiscytu bankowego w Polsce – ranking Gazety Bankowej. Kapituła konkursu biorąc pod uwagę wyniki finansowe banków, stworzyła zestawienie oparte przede wszystkim na kryteriach dynamiki, efektywności i struktury portfela. Hexa Bank Spółdzielczy zdobył tytuł Najlepszego Banku 2015 w kategorii duże banki spółdzielcze. Potwierdzeniem tej nagrody był tytuł Super Lidera Zrzeszenia BPS, który Hexa Bank Spółdzielczy otrzymał jesienią w konkursie "Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z BPS S.A.". Zwycięzców wyłoniono w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za 2014 rok. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, a wygraną zapewniła najmniejsza liczba punktów.

Zarząd Banku konsekwentnie realizując obraną strategię rozwoju Banku, podjął decyzję o otwarciu kolejnego Oddziału w Białymstoku. II Oddział rozpoczął swoją działalność w marcu 2016 r., w lokalu znajdującym się przy ul. Fabrycznej 4.

15 grudnia 2015 r. Hexa Bank Spółdzielczy przystąpił do Systemu Ochrony Instytucjonalnej Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA. z pełnym przekonaniem o umocnieniu bezpieczeństwa i pozycji konkurencyjnej Banku, co w efekcie przyniesie dalszy zrównoważony i bezpieczny rozwój. Komisja Nadzoru Finansowego na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r. jednogłośnie zatwierdziła System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych. System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 291 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

W sierpniu 2015 w Centrali Hexa Banku Spółdzielczego rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę i modernizację budynku usytuowanego przy ul. Stawiskowskiej 30 w Piątnicy. Istotą remontu była poprawa warunków pracy dla pracowników oraz zapewnienie lepszej, nowocześniejszej obsługi Klientów. Modernizację zakończono w 2018r.

Przyjęta koncepcja działania pod hasłem „otwieramy możliwości” stale pozwala budować Bank uniwersalny i nowoczesny, zapewniający indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań klientów.

Spółdzielczość bankowa w Stawiskach
Działalność bankową jako samodzielna Kasa Stefczyka rozpoczęto w 1928 r. W pomieszczeniu na piętrze klasztoru pracami Kasy kierował Zarząd w składzie Jan Kotowski – Kierownik Szkoły w Stawiskach, Józef Rent – lekarz weterynarii, Franciszek Puchalski – nauczyciel. W następnych latach Kasa zmieniała swoją siedzibę i stan organizacyjny. Po przerwie spowodowanej II wojną światową w latach 1945-49 kontynuowano działalność z okresu międzywojennego. W dniu 29 czerwca 1950 r. Walne Zgromadzenie przyjęło nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza w Stawiskach z odpowiedzialnością udziałami. Kasa działała na terenie gmin Stawiski i Grabowo oraz miasta Stawiski. Dominującym kierunkiem kredytowania były kredyty na kontraktacje płodów rolnych.
W dniu 20 kwietnia 1958 r. Walne Zgromadzenie zmieniło Statut i nazwę na „Bank Spółdzielczy w Stawiskach”. Od 4 marca 1962 r. przekazano część obsługiwanego terenu nowopowstałej Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej w Grabowie. W 1968 r. rozpoczęto budowę własnego budynku, który oddano do użytku w październiku 1971 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Stawiskach staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.


Spółdzielczość bankowa w Wiźnie
Pod koniec II półrocza 1929 r. w księgach wieczystych Sądu Okręgowego w Łomży zapisano nową osobę prawną pod nazwą „Kasa Stefczyka spółdzielnia z odpowiedzialnością w Wiźnie”. Prezesem Zarządu był – Władysław Kłosowski, a Przewodniczącym Rady – Bolesław Stankiewicz . Kasa działała do II wojny światowej. W 1952 r. reaktywowano działalność pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza”. W 1956 r. GKS w Wiźnie została zlikwidowana, a obsługę przejęła Kasa Spółdzielcza w Jedwabnem. W dniu 31 lipca 1960 r. ponownie reaktywowano działalność pod nazwą „Kasa Spółdzielcza w Wiźnie”. W latach 1964-66 został wybudowany własny lokal, a w 1972 r. utworzony punkt kasowy na bazie Gminnej Spółdzielni. Z dniem 1 listopada 1994 r. Bank Spółdzielczy w Wiźnie staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Piątnicy.

Kursy walut

Waluta
KURS ŚREDNI
Data publikacji: Źródło: NBP
BŁĄD ŁADOWANIA KURSÓW WALUT!


Centrala w Piątnicy

ul. Stawiskowska 30
18-421 Piątnica Poduchowna

tel.: 86 219-13-70

e-mail: sekretariat@hexabank.pl

Pobierz aplikację mobilną

HexaBank
NaszBank
2024 © HEXA BANK Spółdzielczy